FINAL SALE – Мин. 25% отстъпка за избрани продукти Купи сега

Правила за защита на личните данни в компания Topforsport s.r.o

Изброените по-долу правила са валидни за предприемаческата дейност на търговското дружество Topforsport s.r.o., IČ 292 13 291, със седалище Бешувка 810/19, 615 00 Бърно, записано в  търговския регистър към Окръжния съд в Бърно, раздел C, том 66187 (по-нататък само "Topforsport s.r.o."). Тези правила важат за всяка дейност на интернет магазина поддържан от компанията Topforsport s.r.o. - 11teamsports.bg (по-нататък общо като "интернет магазини" или "интернет магазин"), а техните съответни част важат и за контактите с клиенти във физическите магазини на Topforsport s.r.o.

Topforsport s.r.o. е в отношение с личните данни на клиентите и ползвателите на интернет и физическите магазини  администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и неговите разпоредби.

Адрес за контакт: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice, Република Чехия

Телефон: +35924370584

Имейл за контакт:info@11teamsports.bg

Правилата за защита на личните данни се отнасят за клиентите и ползвателите на интернет и физическите магазини, които са физически лица.

1. Потребителски профил

На всеки от интернет магазините, поддържани от Topforsport s.r.o., може да се регистрирате като нов клиент/потребител и по този начин да използвате множество предимства. В регистрационния формуляр трябва да се попълнят изискваните данни, най-вече име, фамилия, адрес, телефон и и имейл за контакт. С изпращането на тези данни и потвърждаването на изпратения имейл се открива потребителски профил. С това разрешавате на Topforsport s.r.o. Да използва личните ви данни и се съгласявате с тяхната обработка, за което сте били информирани при попълването на регистрационния формуляр и неговото изпращане.

За достъп до потребителския си профил е необходимо да изберете потребителско име и парола. Изберете такива, които в максимална степен да попречат на неоторизираната им употреба от трети лица. Въпреки усилията ни максимално да опазим Вашите лични данни, при правилно задаване на паролата за достъп, не можем по-нататък да проверим дали лицето, която се вписва, сте наистина Вие. Ако някой злоупотреби с Вашите данни за достъп, то той ще получи достъп и към личните данни, които сте въвели при регистрацията. Поради това запазете в тайна данните за достъп. В противен случай Topforsport s.r.o. не носи отговорност за възможна злоупотреба от трети лица с потребителския профил или с личните данни, които се съдържат в него.

Данните въведени при регистрация трябва да са верни и пълни. Профил, за който са използвани неверни или непълни данни, може да бъде унищожен без компенсация. По същия начин може да реагираме и към профил, чрез който се нарушават правните норми или добрите нрави. В случай на промяна във Вашите лични данни, препоръчваме това да бъде отразено в потребителския профил без излишно забавяне. Евентуално, може да използвате някой от горепосочените контакти за да ни информирате за промяната.

2. Защита на личните данни

При попълване на поръчка, откриване на потребителски профил, записване за получаване на известия, коментиране и оценяване на продукти, както и за прилагане на правата, произтичащи от договора за покупко-продажба, Вие предоставяне някои свои лични данни на Topforsport s.r.o. С извършването на повечето от тези действия давате съгласието си за обработка на зададените лични данни в рамките на необходимата цел. В повечето случай до изричен отказ за по-нататъшна обработка. За обработка на личните Ви данни трябва винаги да имаме законно потвърждение. При регистрация на потребителски профил без покупка на стоки и регистрация за получаване на известия, такава законна причина е съгласието Ви с обработката на лични данни, което предоставяте с изпращането на данните и отварянето на връзката в имейла за потвърждение. Ако попълвате данните си за поръчка на стока, връщането ѝ или рекламация, то законова причина за обработката им е необходимостта да се изработи договора за покупко-продажба и изпълнението на задълженията, произтичащи от него. В някои случай, част от личните Ви данни (напр. имейл адрес) може да бъдат обработвани въз основа на нашия законен интерес, а именно развитие, промоция и подобрение на нашата дейност.

Обработката на Вашите лични данни извършваме съобразно правните норми, по специално закон  101/2000 Sb. за защита на личните данни (по-нататък само "ЗЗЛД") според актуалните изменения и допълнения, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък само "Регламент").

2.1 Какво са лични данни?

Лични данни представляват информация, коя ни предоставяте при попълване на поръчка, регистрация или други дейности в някой от интернет магазините поддържани от Topforsport s.r.o. или при личен контакт във физически магазин. Под лични данни се разбира информация, която идентифицира или може да идентифицира конкретно лице. Лични данни са най-вече, но не само, име и фамилия, снимка, дата на раждане, имейл адрес, адрес на местоживеене или телефонен номер. Такива могат да бъдат и по-рядко срещани данни, като например номера на банкова сметка, тъй като чрез него също може да бъде идентифицирано дадено лице.

Някои данни получаваме автоматично при посещението Ви на интернет магазина. Такива данни са IP адрес, тип браузер, вид устройство и операционна система, времетраене и брой влизания на уеб интерфейса, информация получена чрез "бисквитките" и други подобни. Предупреждаваме, че тези допълнителни данни може да събираме и без регистрация на потребителски профил, както и без значение дали купувате нещо от интернет магазина. Така наречените файлове "бисквитки" ни помагат за събирането на тези допълнителни данни. За употребата на "бисквитки" сте били информирани след отварянето на страницата на интернет магазина.

Няма значение дали съобщавате лични данни в интернет или при поръчка на стока във физически магазин. Описаната по-долу информация се отнася за Вас, дори ако споделите свои данни при личен контакт с наш служител, с цел поръчка или доставка на стока.

2.2 Как се използват личните данни?

Въз основа на лични и други данни Ви предоставяме достъп към Вашия потребителски профил, както и употреба на ползите свързани с него при използването на страницата на интернет магазина. Тяхната употреба е същевременно особено належаща, когато си поръчате от нас стока - трябва да знаем с кого сключваме договор, как да доставим стоката и как да се свържем с Вас в случай на нужда.

Личните данни се използват също така при помощ и комуникация относно поддръжката на потребителския Ви профил. Данните може да бъдат използвани за подобряване на нашите услуги, включително за анализ на поведението на потребителите на страниците на интернет магазините поддържани от Topforsport s.r.o.

Данните може да бъдат ползвани и за търговски и маркетингови цели т.е. за съставяне на база данни за клиенти, регистрирани потребители, абонати за известия. Също и за предлагане на стоки и услуги. Това се прави за неопределен срок, но най-много до внасяне на възражение или молба за изтриване на данните, което е обяснено по-нататък в тези правила. С изпращане на поръчка или откриване на потребителски профил Вие давате съгласието си за изпращане на търговски съобщения, за което сме Ви информирали преди даването на лични данни.

Може да оттеглите съгласието си за изпращане на търговски предложения и електронна поща с цел директен маркетинг по всяко време, чрез съобщение на нашия имейл адрес за контакт или на връзката в търговското съобщение.

2.3 Как обработваме и пазим Вашите лични данни?

Компанията Topforsport s.r.o. е администратор на лични данни по закона на ЗЗЛД и Регламента, записани в регистъра на администраторите на лични данни при Комисията за защита на личните данни в Чехия под номер 00038046.

Може да поверим обработката на Вашите лични данни с трето лице, в качеството на подизпълнител. Това е лице, на което предаваме Вашите лични данни с установена от нас цел, без то да може да ги ползва своеволно, а винаги по установения от нас начин. Това например може да бъде фирма поддържаща сървър за информация, на който запазваме Вашите лични данни.

Личните данни от направените сделки се съхраняват в срок необходим за изпълнение на договора и за осигуряване реализацията на правата на купувача и продавача. Данните запазени по тази причина не се съхраняват повече от 10 години от сключване на договора. Данни, събрани при абониране за известия или регистрация на потребителски профил, се пазят до момента, в който оттеглите съгласието си за използването на данни Ви за тези цели или докато не ни известите по друг начин, че повече не желаете личните Ви данни да бъдат съхранявани. Личните данни се обработват автоматично в електронен вид или неавтоматизирано, ако са в печатен вид.

2.4 На кого се предават личните данни?

Не предаваме Вашите лични данни на никакво трето лице без да сме Ви информирали за тази възможност при тяхното получаване. Това може да се случи, единствено, ако за целта, за която са дадени не е необходимо тяхно предаване. Такива трети лица могат да бъдат външни доставчици и лица участващи в доставката на стоката или предоставяне на услуга. Вашите лични данни може да бъдат предоставени на такива лица само в минимален размер, който е необходим за доставяне на стока или предоставяне на услуга. Ако използваме Вашите лични данни за маркетингови цели, то може да ги предадем на лице, което изпълнява за нас тази дейност. Но отново само в размер, който е необходим за извършването на тази дейност.

2.5 Какви са Вашите права относно обработката на лични данни?

Във връзка с обработката на лични данни имате множество възможности и права, които да предявите спрямо администратора на лични данни. Имате право на достъп до личните Ви данни, които Topforsport s.r.o. запазва, а също така и право на информация за тяхната обработка (информация за целта на обработката, какви данни за Вас обработваме, информация за източниците на данни, информация за приемащите тези данни). Тази информация ще Ви бъде предоставена при поискване без излишно забавяне, също както и потвърждение дали обработваме Ваши данни. За предоставяне на информация за обработката на лични данни може да изискваме съответно заплащане, непревишаващо разходите необходими за предоставянето.

Имате също така право да изискате корекция на неточни или променени лични данни, както и тяхното изтриване; евентуално да внесете възражение за обработката на личните Ви данни. Личните Ви данни ще бъдат отстранени от нашата база данни въз основа на писмена молба. Молбата за изтриване би трябвало да е основана на някоя от причините установени от чл. 17 (1) на Регламента. Докато вземем решение относно молбата Ви за корекция или изтриване , може да поискате ограничаване на обработката на съответните данни.

Ако обработката на личните данни е с Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако го отеглите, то това не засяга правото на обработка преди оттегляне на съгласието.

В случай че данните Ви се обработват въз основа на нашия законен интерес за тяхната обработка, то имате право да внесете възражение спрямо такава обработка. Ние няма да обработваме Вашите лични данни, докато не докажем сериозно оправдани причини за тяхната обработка. Ако нашият законен интерес е директен маркетинг, то внасянето на възражение означава край на обработката на лични данни за тази цел.

Ако законовата причина за обработка на личните Ви данни е даденото съгласие и се извършва автоматизирано, например при автоматичното записване в базата данни след задаването им в интернет магазина, може да изискате данните в формат, подходящ за машинно четене с цел предаването им на друг администратор.

Ако считате, че нашата компания или наш подизпълнител извършва обработка на Вашите лични данни, която противоречи на ЗЗЛД или на Регламента, можете да:

  • изисквате от нас или подизпълнителя обяснение;
  • изискате от нас или подизпълнителя да отстрани така възникнала ситуация - особено ако става дума за блокиране, извършване на поддръжка, допълване или ликвидация на лични данни;
  • подадете оплакване срещу тази обработка на Комисията за защита на личните данни.

Ще направим всичко възможно за защитата на Вашите лични данни. Ако въпреки това не сте доволни имате право да се обърнете към съответните органи, най-вече комисията за защита на личните данни ( / www.cpdp.bg), която следи за защитата на лични данни в (България). Правото Ви, да се обърнете направо към органите, не се ограничава от тези правила.

3. Други контексти за използване на Topforsport s.r.o.

3.1 Какво представляват бисквитките и как се съгласявате с използването им?

Бисквитките са текстови файлове, съхранявани на компютъра или друго електронно устройство на всеки посетител на онлайн магазина, които позволяват например анализ на начина, по който се използва от посетителите. Благодарение на тях, уебсайтовете, които са съхранили бисквитки в браузъра ви, ще разберат дали сте посещавали сайта преди, дали имате стоки в количката си или формуляр в ход, или сте влезли в системата.

В случай на първата ви връзка с нашия уебсайт, ще видите банер за бисквитки, който ви подканва да дадете съгласието си за използването на бисквитки на нашия уебсайт. Въз основа на вашето съгласие ние използваме аналитични и маркетингови бисквитки, които ще ни позволят да оптимизираме уебсайта и да ви предложим подходящи рекламни съобщения. От вашия избор зависи дали ще приемете тези бисквитки и други подобни техники, като изберете бутона "Приемам всички" в лентата с бисквитки, или като зададете съгласието си за бисквитки според вашите предпочитания и нужди, като предоставите съгласия в по-подробни настройки . Можете да промените предоставените съгласия по същия начин по всяко време (например чрез връзка в долния колонтитул на страницата или по-подробни настройки), като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото преди това съгласие нейната отмяна.

3.2 Можете ли напълно да предотвратите съхраняването на бисквитки на вашия компютър?

Можете да откажете използването на бисквитки в центъра за предпочитания, както е описано по-горе, или като изберете подходящите настройки в уеб браузъра, който използвате. Ако е необходимо, свържете се с производителя на вашия интернет браузър в тази връзка. Отхвърляйки напълно използването на бисквитки в настройките на браузъра, може да не успеете да се възползвате пълноценно от всички функции, които обикновено се предлагат на уебсайта на онлайн магазина. Някои от бисквитките са необходими за перфектното им функциониране. Имаме право да използваме тези необходими бисквитки дори без вашето изрично съгласие, поради което няма възможност за тяхното отхвърляне в центъра за предпочитания. Въпреки това, ние сме длъжни да ви уведомим за използването на тези бисквитки, което сме направили чрез лентата за бисквитки и този документ.

3.3. Категория бисквитки

Ние използваме следните категории бисквитки на нашия уебсайт:

Функционални бисквитки

Събирането и съхранението на тези бисквитки ни помага да осигурим правилните основни функции на нашия уебсайт. Обработката на тези данни е необходима например за осигуряване на процеса на регистрация, влизане, защита на сайта срещу атаки, подобряване на функционалността на сайта, персонализиране на функционалността, наблюдение на скоростта на зареждане на сайта и други подобни. Без тези данни сайтът не може да функционира правилно и следователно не може да бъде отхвърлен.

Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки ни позволяват да получаваме информация за активността на потребителите във времето на нашия уебсайт, благодарение на което можем да подобрим нашия уебсайт според вашите нужди. Например, те се използват за наблюдение как потребителите се връщат във времето, откъде идват, кои са любимите им сайтове и как взаимодействат с отделните компоненти и функции на нашия уебсайт.

Маркетингови бисквитки

Обработването на данни от маркетингови бисквитки ще ни позволи да показваме рекламни съобщения на други уебсайтове. Те се използват и за проследяване на рекламите, върху които щраквате, или за проследяване на действията, които предприемате, когато щракнете върху реклама. Обработката на тези данни също ни позволява да създаваме и показваме реклами, съобразени с вас.